103 l 迷你比萨

番茄酱,马苏里拉奶酪,火腿

249 ฿

104 l 迷你汉堡

配薯条.

249 ฿

105 l 迷你肉酱意粉

肉酱管状意面加帕马森干酪

249 ฿

106 l 迷你培根蛋面

细扁意面加蛋,帕马森干酪,意式培根

249 ฿

回到主目录